krf karta blogg

Sydsudans president skriver under fredsavtal med rebeller

Igår, den 26 augusti, skrev Sydsudans president Salva Kiir under ett fredsavtal med landets rebeller. Det är ett positivt steg på vägen, men än återstår mycket arbete för att bygga fred i det sargade landet.

Fredsavtalet kom till efter drygt ett och ett halvt års förhandlingar i Addis Abeba, Etiopien. Rebellernas ledare, Riek Machar, skrev under avtalet för drygt en vecka sedan. Presidentens undertecknande föregicks av hot om omfattande sanktioner från USA och Storbritannien och in i sista sekund var det mycket osäkert huruvida presidenten skulle acceptera avtalet eller ej. Presidentens undertecknande är dock villkorat av reservationer, vilket gör avtalet rätt svagt.

Ickevåldsorganisationen ONAD uppmanar de krigförande ledarna att göra verklighet av avtalet

Efter att flera tidigare avtal inte respekterats är förväntningarna inte så högt ställda. Men detta avtal inger ändå visst hopp om att vi nu ser början på vägen mot en hållbar fred. Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation ONAD (Organization for Nonviolence and Development) har i över 20 år arbetat för fred och rättvisa i Sudan och Sydsudan. De är glada för att avtalet är påskrivet men fokuserar nu helt på den stora utmaningen framåt – att genomföra avtalet. I ett pressmeddelande skriver de idag:

De väpnade aktörerna har nu undertecknat fredsavtalet. Nästa utmaning är att åstadkomma fred./../ Även om vi uppskattar modet hos de stridande partnernas ledare att ta detta svåra beslut, så väntar folket att applådera dem till dess att de har slutat strida, återinfört ordning och åstadkommit fred.

ONAD uppmanar de krigförande partnernas ledare att respektera avtalet och samarbeta med civilsamhället och andra fredsaktörer att till fullo implementera avtalet, konsolidera fred, tillåta tillträde för humanitära aktörer och att ge grundläggande förnödenheter till den desperata befolkningen. De menar att en av de viktigaste uppgifterna nu för konfliktens aktörer är att stödja byggandet av förtroende, att stärka det sociala kittet och aktivt arbeta för försoning.

Rollspel på skola där ONAD startat peace clubs

På en skola har ONAD startat “Peace Clubs”. På fredsklubben leker och pratar de om olikheter, hur de kan hantera konflikter på ett fredligt sätt, om sina rättigheter och hur de kan bidra till ett mindre våldsamt samhälle.

Förhoppning om fred

Förhoppningen är att avtalet ska innebära början på slutet av det inbördeskrig som plågat landet i 20 månader. Kriget har drabbat befolkningen mycket hårt och uppskattningsvis har 50 000 dödats och över 2 miljoner människor tvingats fly. Sexuellt våld och användandet av barnsoldater är omfattande och FN anger att båda regeringstrupper och rebellerna gjort sig skyldiga till krigsbrott.

Konflikten bröt ut i december 2013 efter en maktkamp om ledarskapet av regeringsmakten och partiet SPLM, det unga landets befrielserörelse. Under sommaren 2013 avsatte presidenten sin vicepresident Machar, efter att denne deklarerat att han skulle ställa upp som presidentkandidat i nästa val.

Fredsavtalet är i korthet en kompromiss där Machar i en transitionsregering återträder i sin roll som vicepresident och rebellerna – och tidigare ledare i regeringspartiet SPLM – ges politisk makt i de tre oljerika delstaterna som är mest konfliktdrabbade; Jonglei, Unity och Upper Nile. Även andra rebellfraktioner och politiska partier inkluderas i transitionsregeringen, vilken ska tillträda 90 dagar efter avtalets signerande, därefter regera i 30 månader följt av allmänna val. Avtalet innehåller även överenskommelser om permanent vapenvila, transitionella säkerhetsåtgärder, humanitär assistans och återuppbyggnad, övergångsrättvisa, ansvarsutkrävande och försoning.

Vikten av fredsbyggande på lokal nivå

Den väpnade konflikten har ökat misstron mellan etniska grupper i det pluralistiska landet och flera av rebelledarna ställer sig inte bakom fredsavtalet. För hållbar fred är det därför väldigt viktigt med fredsbyggande lokala åtgärder och där har civilsamhället en stor roll att spela.

Utbildning i ickevåld

Tillsammans med vår samarbetsorganisation ONAD arrangerar Kristna Fredsrörelsen, med start på måndag, en tio dagar lång utbildning för ickevåldstränare där muslimer och kristna samt ledare från Sydsudan och Sudan kommer utbyta erfarenheter och stärkas som ledare och utbildare i fredlig konflikthantering. I det krigsdrabbade Sydsudan skapar ONAD mötesplatser och utgår från Nelson Mandelas fredsbudskap:

Om du vill ha fred, måste du prata med dina fiender och inte med dina vänner.

ONAD:s ickevåldsutbildningar är ett viktigt steg för att återskapa förtroende mellan människor i landet.

ONAD:s ickevåldsutbildningar är ett viktigt steg för att återskapa förtroende mellan människor i landet.

Sanna Svensson, programsekreterare för Sydsudan

Stoppa inflödet av vapen till Sydsudan

Vapen fortsätter att flöda in i Sydsudan, trots att världens yngsta, och ofta rankad som världens svagaste, stat befinner sig i en blodig konflikt sedan 2013. Så länge vapeninflöde göder konflikten är fred omöjlig. Vapen möjliggör etnisk rensning, brott mot mänskliga rättigheter och destabiliserar landet på oräkneliga sätt.

Barn och unga är speciellt utsatta, och tillåts inte vara just barn, i den starkt militariserade kontexten. Endast förra året blev 12 000 barn rekryterade av väpnade grupper. Sedan konfliktens utbrott har 400 000 inte gått i skolan och ca 800 000 sydsudanesiska barn är internflyktingar i landet, enligt siffror från Control Arms.

Därför stödjer Kristna Fredsrörelsen ett starkt civilsamhälle i Sydsudan där barns röster får komma till tals. Genom att stödja ONAD (Organization for Non-Violence and Democracy), en organisation som jobbar för lokal konflikthantering genom ickevåld, bygger vi en motkraft i civilsamhället. ONAD har engagerat barn i sin verksamhet bland annat genom att starta fredsklubbar på skolor i huvudstaden Juba.

Internationella aktörer måste erkänna ansvar

Men för att konflikten ska få ett slut måste även internationella aktörer erkänna sitt ansvar och agera för fred, och akut är att stoppa vapeninförseln i landet. Idag cirkulerar vapen och ammunition från minst nio länder i landet. Under 2014 exporterade Kina 27 miljoner kulor till landet – ett ogripbart antal – som, lagt bredvid varandra, sträcker sig från London till Rom.

Kampanj för stopp av vapen till Sydsudan

Därför verkar Kristna Fredsrörelsen genom civilsamhället även på internationell nivå, bland annat genom att vara del av koalitionen Control Arms, som startat kampanjen ”ShoutDownArms” för att trycka på för ett förbud för vapen till Sydsudan. Och i förra veckan föreslog USA just ett vapenembargo mot landet i FN:s säkerhetsråd, efter att förhandlingarna om ett fredsavtal återigen misslyckats. Röstningen om vapenembargo kommer att ske ”snarast”.

I  januari skrev även vår samarbetsorganisation ONAD, tillsammans med andra sydsudanesiska och internationella organisationer, ett brev till USA:s president Barack Obama där de uppmanar USA att driva frågan om ett vapenembargo i FN. Frågan är en mycket viktig ickevåldsfråga för civilsamhället i Sydsudan.

Viktigt med ett starkt vapenhandelsavtal

Kristna Fredsrörelsen har också med hjälp av våra samarbetsorganisationer varit starkt pådrivande för att få till ett världsomspännande vapenhandelsavtal (ATT) i FN. Idag, måndagen den 24/8 håller Mexiko i det första statspartsmötet om avtalet. Där kommer det bland annat diskuteras hur länder ska rapportera gentemot avtalet, vilket är en viktig mekanism för att hålla stater ansvariga. Det är viktigt att avtalet nu implementeras på skarpast möjliga sätt så att det verkligen fyller sin funktion och omöjliggör vapenexport till länder såsom Sydsudan.

Ett totalförbud mot vapentillförsel till Sydsudan innebär självklart inte ett slut på konflikten, men är ett oumbärligt steg på vägen. Världens stater måste erkänna sitt ansvar – inte profitera genom att göda konflikten med vapen.

Ester Harrius, programsekreterare för mänsklig säkerhet och nedrustning